کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرام

رز وصلیب طبق گفته های سایت هکران ذهن ومغز در ایران فعال شد؟
بلی 60.00%
6 60.00%
خیر 40.00%
4 40.00%
کل: 10 رای 100%

بالا