کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرامارسال پاسخ  به روز آوری
 
رتبه به موضوع
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عوالم خلقت
۱۱:۱۵, ۱۲/دی/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۹/دی/۹۳ ۲۱:۵۰ توسط مصباح.)
شماره ارسال: #1
آواتار
عالم فرشتگان (جهان جبروت)
بنام خدا

الف-خلقت ملائكه

دراینكه آفرینش فرشتگان پیش ازهرموجوددیگری بوده تردیدی نیست وآیات بسیاری درقرآن كریم ناظربراین امراست.علت این امرهم روشن است چون ملائكه اسباب اجرای اوامرالهی اندوتعدادانان نیزبیشمارند.فرشتگان موجوداتی لطیف ومجردندوفاقدغرائزبلكه عقل صرفندودقیقاتحت اوامرالهی.

فلاسفه این عالم را بعالم عقل یاجبروت اطلاق میكنند.بموجب آیات فرشتگان دارای اقسامی وهرقسمی ازان وظایفی رابه عهده دارند.ملائكه جزءعالم غیبندوتمامی معتقدین بادیان الهی بوجودانهااعتقاددارند.

اقسام ملائكه


یك-جبرائیل(جبریل)

1-القاب-روح الامین193شعرا-روح القدس91بقره-شدیدالقوی5نجم-ذومره6نجم-امین وحی

2-مسئولیتها-عالم ذر-خلقت-وحی-موكل برانبیا

3-فرشتگان تحت امر-8نفرملائك حامل عرش17حاقه-مقربین172نسا-مسبحین166صافات-مقترنین53زخرف-تمامی ملائك نازل برانبیا

4-ملاحظات-پیامبراسلام دوبارجبرئیل راباچهره اصلی دیداركردندیكباردرافق وباردیگردرمعراج.درسایرمواردبصورت دحیه كلبی ظاهرمیشدند23تكویرو7و13و14نجم

دو-میكائیل(میكال)

1-القاب-فرشته روزی92بقره

2-مسئولیتها-عالم دنیا-تقسیم روزی-پرورش موجودات

3-ملائكه تحت امر-مدبرات5نازعات-صافات23فجر-زاجرات2صافات-مسومین125ال عمران-مروفین19انفال-معقبات11رعد-مقسمات4ذاریات-منزلین124ال عمران-حافظین4طارق

4-ملاحظات-كلیه امورپس ازخلقت بعهده میكائیل است یعنی پرورش موجودات ورشدانان ازهرحیث

سه-عزرائیل

1-القاب-ملك الموت11سجده

2-مسئولیتها-عالم برزخ-مرگ وقبض روح-كتابت اعمال

3-فرشتگان تحت امر-نازعات وناشطات وسابحات وسابقات1نازعات-سفره وكرام برره15و16عبس-كاتبین21یونس-عادون113مومنون-رقیب وعتیدومتلقیان17و18و24ق

4-ملاحظات-نام عزرائیل درقرآن نیامدهبلكه باعنوان ملك الموت كلیه امورقبض روح واموربرزخ رابعهده دارد

چهار-اسرافیل

1-القاب-نافخ درصوروناقردرناقور41ق

2-مسئولیتها-عالم آخرت-دمنده درصور-محاسبه اعمال-اداره دوزخ ودوزخیان

3-فرشتگان تحت مر-صافات23فجر-غلاظ وشداد6تحریم و18علق-زبانیه یاخزنه جهنم71زمر-سائق وشهید21ق-مالكین دوزخ77زخرف-ملائك عذاب19نفر30مدثر

4-نکته-نام ایشان درقرآن نیامده است وكلیه اموردرآخرت پیش ازورود به بهشت بعهده ایشان ست

درپایان این مطلب عرض شود که امیر مومنان فرموده اند خداوند جهان رابر4 پایه آفرید مانند عوالم چهارگانه ذر دنیا برزخ وآخرت وازطرفی 4 فرشته اصلی درقران کریم ازآنان یادشده است که درمطلب بالا امده است اما اینکه کدام دسته ازفرشتگان درخدمت این 4 فرشته اند در هیچ کتابی سخن نرفته است بنده بابررسی تک تک موارد درقران با توجه به نوع کارشان انهارا زیر مجموعه هریک ازانها قرار داده ام که البته محتمل است جابجانیز شوند درهرحال همه امور جهان دراختیار 4 فرشته تقسیم شده است وهریک مسوولیت عالم ذر دنیا برزخ وآخرت را برعهده دارند
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۲۰:۰۷, ۱۲/دی/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۹/دی/۹۳ ۲۱:۴۹ توسط مصباح.)
شماره ارسال: #2
آواتار
بنام خدا

جهان لاهوت


نام وصفات خدا

نام خداوندالله است كه بیش از2500باردرقرآن كریم امده است واصل آن الاله میباشددرتورات وانجیل بنام یهوه دراوستااهورامزداودرفارسی یزدان وخداوندنام دارد.بجزنام.خداونددارای صفات واوصاف بسیاریست

ولله الاسماءالحسنی 80اعراف درحدیثی ازرسول اكرم برای خداوند99صفت نیكوامده است اماباتوجه بذات بینهایت حقتعالي صفات ایشان بیشمارست.درقرآن كریم ازایشان127صفت یادشده است وبراسا س روآیات اسلامی تا1000نام برای خداوندامده است.درآیات22تا24حشر15موردازصفات یكجاامده است ضمناواژه ا.للهم بمعنای یاا.لله..5باردرقرآن اشاره شده است 26ال عمران-114مائده-32انفال-10یونس-46زمر
صفات خداوندبردوگونه است
اول-ذات


بخشی ازصفات مربوط بذات حقتعالیست وعین ذات اومیباشد.مجموعه صفات ذاتی خداونددر4صفت اصلی قابل جمع است كه عبارتنداز
1-وحدانیت-خداوندیگانه است بیمثل ومانندوشبيه ومركب ازاجزاءخارجی وعقلی نمیباشد.صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعبارتنداز

احد-واحد-مشهور-معروف-غریب-فرد-كافی-وتر-موجود-غایت

قل هوا... احد-لوكان فیهماالهه الاا... لفسدتا(1اخلاس و105انبیا)

2-سرمد یت-خداوندجاودانه ازلی وابدیست یعنی ازابتدابوده وخواهدبود.صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعبارتنداز

اخر-اول-باخی-حی-دائم-سابق-سرمد-قدیم-قریب-قائم-قیوم-متین-مكین-حق-ازلی-ابدی-واجب الوجود

ا... لااله الاا... هو الحی القیوم257بقره

3-عالمیت-خداوندداناست بهمه هستی وذات خودازازل تاابددرهرزمان وهرمكان وعلم اوحضوریست.صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگردندعبارتنداز

بصیر-باطن-برهان-جمیل-حسن-حكیم-محیط-خبیر-مدرك-دلیل-رای-سرور-سامع-سمیع-سند-شاهد-شهید-عالم-علیم-علام-فخر-قرهعین-ناطق-ناظر-نور-كاشف-كامل-كنز-معلن-عارف

علم خداوندذاتی تفصیلی(لوح محفوظ)وفعلیست وهوبكل شئی علیم

4-قادریت-خداوندتواناست بهرامری كه درهستی امكان پذیراست صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعبارتنداز

باذخ-جبار-جلیل-محول-ذخز-رافع-رفیع-سریع-سالم-سید-شدید-شریف-صادق-عده-عز-عزیز-معز-عظیم-علی-عالی-اعلی-متعالی-فوق-عون-معین-مستعانغالب-غناء-غنی-مغنی-فاتح-فتاح-فالق-فارج-مفرج-فاتق-فائق-قادر-قدیر-مقنی-قاهر-قهار-ماجد-مجید-منیع-ناصر-نصیر-كبیر-متكبر-كثیر-واسع-موسع-مهیمن-مكین-مانع-مطلق-حق-فاصل-فارق-مفصل-قابض-مقدر نكته-دوصفت ذاتی وحدانیت وسرمدیت بدون اضافه بچیزی بذات باریتعالی اتصاف داردلیكن دوصفت قادریت وعالمیت بااضافه بمخلوق قابل اتصاف است
دوم-فعل-
بخشی ازصفات مربوط بافعال باریتعالی است اینگونه صفات حادث وناشی ازقدرت وعلم اویند مجموعه صفات فعل خداونددر4صفت اصلی قابل جمعست كه عبارتنداز

1-خالقیت(خلق دفعی)خداوندآفریدگارهستی است وهمه چیزبااراده اوحیات داردوصفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعباتنداز

بدی-مبدء-مبدل-بارء-باعث-جاعل-محیی-خالق-خلاق-مسبب-مسخر-صانع-مصور-مضعف-معید-مغیر-فاطر-فاعل-فعال-فالق-مغنی-مقلب-ماهی-ممكن-ممیت-منشئ-منور-مكون-موسع-ماهد

انماامرهاذاارادشیئاان یقول له كن فیكون83یس لاموثرفی الوجودالاا... (حدیث)

نكته-پیش ازخالقیت خدامشیت واراده اوبایدباشدتاخلق صورت بگیرد

2-ربوبیت(خلق تدریجی)-خداوندپروردگارومربی همه مخلوقاتست وجهان لحظه ای بدون توجه اوپیش نمیرود.صفاتی كهباین صفت اصلی برمیگرددعبارتنداز

امان-امین-مومن-انیس-مونس-مستانس-بر-بار-باسط-مبشر-مبین-مبین-تواب-مثیب-جابر-مجزل-جلیس-مجمل-مجیب-مجاب-جواد-جار-مجبر-حبیب-محبوب-محذر-داعی -مدعو-حفیظ-حافظ-حفی-حلیم-حامد-حمید-محمود-حنان-محیل-مخوف-خیر-مختار-مدبر-حرز-حاسب-حسیب-دافع-مدیل-دیان-ذارء-ذاكر-مذكور-رئوف-رب-مرتب-راتق-رجاء-راحم-رحیم-رحمان-ارحم-رازق-رزاق-راضی-رضی-مرضی-رضوان-مرغوب-مرغب-رفیق-رقیب-موهوب-مرتاح-مزین-ساتر-ستار-سلام-سامق-مسهل-شافی-شاكر-شكور-مشكور-صبور-صبار-صریخ-جبار-ضامن-طبیب-مطعم-طالب-مطلوب-مطور-عدل-عادل-عاصم-عصمت-عطوف-معطی-عفو-معافی-غآفر-غفار-غفور-غفران-غیاث-مغیث-مطرح-مفرغ-مفضل-قابل-قبیل-قاسم-مقسم-مقسط-مقیت-مقیل-ملجا-ملقن-ملهم-ملی-منان-ممهل-منجی-منذر-منزل-منزل-منعم-منفس-منول-منیل-كریم-اكرم-مكرم-كالئ-ودود-موسع-ماصل-موصوف-وافی-وفی-وقی-واقی-واهب-وهاب-

3-حاكمیت همه هستی تحت حكومت اوقراردارندواومقنن وقاضی ووالی اصلیست.صفاتی كه باین صفت اصلی برمیگردندعبارتنداز

اله-امر-حاكم-دلیل-راشد-مرشد-رشید-راعی-مسئول-معبود-معقب-عماد-غایت-مقصود-قاضی-منی-ناهی-منتهی-ولی-والی-مولی-هادی-حكم

4-مالكیت همه مخلوقات وهستی ازان اوست واومالك علی الاطلاقاست.صفاتی كه باین صفت اصلی برمیگردندعبارتنداز
جامع-سلطان-شافع-شفیع-صاحب-مالك-ملیك-ملك-مقدر-مقدم-كاسر-كفیل-وكیل

درپایان بخش صفات باید گفت دوصفت قدوس وسبوح درقرآن كریم بعنوان صفت سلبی معروفندكه مفهوم اندوتنزیه حقتعالی ازصفات محدود ناقص وبشریست اولی تنزیه مادی ودومی تنزیه معنوی (صفات سلبیه)
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۰:۱۷, ۱۳/دی/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۹/دی/۹۳ ۲۱:۵۲ توسط مصباح.)
شماره ارسال: #3
آواتار
بنام خدا

عالم ملکوت -جهان ناسوت

دردوپست گذشته ازدوعالم لاهوت وجبروت مختصری نوشته شد اینک دراین مبحث درباره عالم ملکوت ودرانتها عالم ناسوت اندکی مینویسم
بطورقطع پیش ازعالم ناسوت(مادی)جهان دیگری توسط فرشتگان بوجودامده است كه فلاسفه ازان بعالم مثال یاصورت تعبیرنموده انددرقرآن كریم بان عالم كمترین اشاره ای شده است ودرابهام قراردارداماروایات اسلامی درباره آن توضیحات بیشتری داده اندبرخی ازان بعالم ذروگروهی انراهمان عالم برزخ مینامنددرحالیكه ایندوعالم ازامورمادیندوعالم ملكوت مجردست بنظرحقیرپیش ازایجادجهان مادی توسط فرشتگان ترسیم جهان بصورت مجردصورت پذیرفته است درست همانندمهندسی كه میخواهدبنائی رابسازدابتدانقشه انرادرذهن پرورانده وسپس درروی كاغذترسیم میكنددرنتیجه همه انچه كه درعالم مادی وجودداردویابوجودخواهندامددرعالم ملكوت ومثال بصورت ترسیم وجوددارد.بنابراین

همانگونه که درآغاز کلام گفته شد هرمهندسی پیش ازهراقدامی باید نقشه راه خودرا ترسیم کند تا بتواند بادقت وبراساس برنامه پیش رود عالم ملکوت جائی است که همه نقشه ها درآن است .این عالم را عالم اظله یا سایه هانیز نامیده اند بنابراین فرشتگان مسوول آفرینش همه طرحها ونقشه ها ازپیش آماده میکند تا مرحله بعدی که وارد ساختمان خلقت شود شاید اشخاصی مانند ژول ورن وکسانیکه پیشگوئی هائی نموده اند مانند نوستروداموس ازطریق قوه خیال خود بدانجا سرزده اند وپیش بینیها وپیشگوئیهارا بیان کرده اند.

عالم ناسوت

عالم ناسوت یا جهان تجسم مرحله ای ازآفرینش است که اشیاءترسیم شده درعالم ملکوت درقالب ماده متولد میگردد بعبارت دیگر ماده همان مصالح همه بناهائی است که قرار است توسط فرشتگان آفرینش خلق وتوسط فرشتگان پرورش رشد نمایند جهان ناسوت یا ماده خود بر4 گونه است. عالم ذر عالم دنیا عالم برزخ وعالم آخرت

در عالم ذر هسته اولیه هرموجود پدیدار میگردد یا بصورت اتم ویا ملکول

درجهان دنیا یعنی همین مکانیکه بنده وشما هستیم پرورش مییابیم ازنقطه آغازین تالحظه مرگ

درجهان برزخ که مرحله سوم هرموجودیست مرگ موجود فرامیرسد وجسمش دردنیا میماند وروحش درقالبی دیگر به برزخ میرود

وبالاخره درزمان موعود همین موجود با جسم دنیائیش وارد عالم آخرت میشود وبحسابش رسیدگی میگردد تا اینکه درپایان بدیدار خداوند نائل شود.

همانگونه که گفته شد جهان ناسوت جهان ماده است وماده خود از جهتی بصورتهای جامد مایع گاز وانرژی.واز جهتی دیگر به جماد نبات جانور وانسان وجن تقسیم میشوند

ماده ازعناصر تشکیل میگردد که تا کنون 118 عنصر شناسائی شده وکشف بشر در این زمینه ادامه دارد

روح وروان جانداران نیز متعلق بجهان ناسوت وماده است و بترتیب از درون جماد آغاز وسیر تکاملی خودرا به گیاه جانور جن وانسان طی میکند.

این بود شرح مختصری از آفرینش هستی که ما در گوشه کوچکی ازآن قرارداریم یعنی در کره زمین ازمنظومه شمسی ودرکهکشان راه شیری درمیان میلیاردها کهکشان زندگی میکنیم وچندی بعد به عالم برزخ ودرنهایت وارد جهان آخرت میشویم تا بدیدار خالق هستی برسیم.
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۰:۵۲, ۳۱/تیر/۹۵
شماره ارسال: #4

عجب تحقیق جالبی است بویژه اینکه مبنای چهارگانه در آفرینش وتقسیمات صفات خداوند درکلام امیر مومنان امده است .خدا قوت بدهد
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
ارسال پاسخ  به روز آوری


[-]
کاربرانی که این موضوع را مشاهده می کنند:
1 میهمان

پرش در بین بخشها:


بالا