کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرامارسال پاسخ  به روز آوری
 
رتبه به موضوع
  • 7 رای - 4.29 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
I ♥ PALESTINE
۲:۴۰, ۳۰/بهمن/۹۳
شماره ارسال: #1
آواتار
[تصویر: I_Love_Palestine_Header.jpg]
ســـــــلام[تصویر: I_%E2%99%A5_PALESTINE.png]....................................................................................................​​​​

اگر شــــــما غـــ♥ـــزه و فلســـ♥ـــطین را فراموش کرده اید،

ایـن تـاپیــــــک ایـجـاد شـده اسـت تـا بـاعـث یـادآوری شود.

پـس لــطــفــا بــا احــتــیــاط وارد شـویــد؛ زیـرا ممـکن است،

بــرخــی از تــصــاویــر و خــبــرهـــا مناسـب شرایط روحـی و

ســنـــی شــــــما نـبـاشد. لـطفا چیزی ننویسید و نظر هم

نــــگــــذاریــــد؛ مــــخــــصــــوصــــا تــشـکـر هم نـکـــنــیـــد؛

هـــمـــیـــن کـــه بـــخـــوانـــیــــد کـــفـــایـــت مـــی کــنـــد؛

ایــن مــوضـــوعــات بـه بـی مـحـلـی آدم هـا عــادت دارنـــد.
[تصویر: Palestinian_Girl_So_SAD.jpg]
درباره ی عکس: دخـتـر بـــــــچه ی فلسطــــــینی سـرش را بـر روی پـاهـای

مصنوعی مــــــادرش گذاشته و بـه........ . فکر می کند✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿
[تصویر: Gaza_in_my_Heart_Header.jpg]
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید

آغاز صفحه 2 (پست فوق، اولین پست این موضوع می باشد)
۴:۲۳, ۱۲/اسفند/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۷/اسفند/۹۳ ۱۶:۲۰ توسط MEEAAD.)
شماره ارسال: #11
آواتار
قسمت اول

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

صورت بـــ♥ـــچه های فلســـ♥ـــطینی در مقابـل

ضربه ی مشت مایک تایسون (10 عکس - 1 ویدئو)

به لطف محاسبات علم فیزیک و ویـژگی های بـالستیـکی منحصـر به فــرد ایـن پرتابه ی

نسبتا کوچک، پس از شلیک و برخورد می تواند ضـربـه ای مـعـادل مـشــت سـهـمگـیـنِ

مایک تایسون (Mike Tyson)، قـهـرمان بلامنازع و بـهتـرین مــشــت زن تـاریــخ جــهـــان

بــه شـــ♥ـــما وارد آورد. حــال با ایــن ســؤال مــواجــه می شـویــم کــه ایـن پرتابه ی

کوچک، دقــیــقــا چـیـســت و بــرای چـــه کـــاری طــراحـــی شـــده اســـت؟؟؟؟؟؟؟!؟

..........[تصویر: 15_year_old_Ez_Tamimi_minutes_after_bein..._face_.jpg]
..................درباره ی عکس: پـسـر 15 سـاله ی فلســــــطینی
..................لحظاتی بعد از شلیک گلوله ی لاستیکی به صورتش
..................عــــکــــس از اکــتــیـــو اســـتـیـــلــــز (Active Stills)

برای این سؤال دو پاسخ وجود دارد که در بیشتر موارد هیـچ وجــه مشـتـرکی بیـن آنهـا

یافـت نـمـی شود. پاسـخ رسـانه های وابســته به غـرب و دستـگـاه هـای تـبـلـیـغـاتـی

رژیـم غاصب و کـــ♥ـــودک کـش صهیونیستی بــه ســــؤال مـــ♥ـــا ایـــن اســـت کـــه:

گـلـولــه های پــلاستیـکـی (Plastic Bullet) و لاستیـکـی (Rubber Bullet) بـرای ایـجـــادِ

جراحات عمده و سطحـی طراحی شده اند تـا، بـا نـاتوان ساختن افــراد در تــظـاهــرات،

از درگیـری های خـشـونـت آمـیـز جلـوگیـری کننـد. این گلوله هـا کـه در حــدود 75 نــوع

هستـنـد، باعث مـرگ نـمی شونـد و یا به مانـنــد گلوله های فـلــزی به گـوشـت نـفـوذ

نـمی کننـد. به هـمـیـن دلیل آنها را به عنوان سلاح های غـیـر مــرگ آور یـا با درجــه ی

آسـیـب های جانی بسیار پایین طبقه بندی می کنند و با این که شاید کمی مسخـره به

نظر برسد، اما این موضوع باعث شده است تـا آنـهـا در رده ی سـلاح های شیـمـیـایـی

نظیر اسپره ی فلفل قرار بگیرند. اسلحه ی مخصوص گلوله های پلاستیکی و لاستیکی

به عنوان سلاح های دفاع شخصی به بازارهای اتحادیه اروپا و برای مصـرف شـهـرونـدان

اروپـایـی عـرضـه شـده اسـت. استفاده از گلوله های لاستیکی یـکـی از تـاکـتـیـک های

پـلــیــس آمــریــکــا عـلـیــه تــظــاهــر کـنـنــدگــان فــرگــوســن (Ferguson) در ایــالــت

میزوری (Missoouri) بود. در هـفـتـه نـامـه ی عـلـمـی نیـو ساینتیـست (New Scientist)

مــقــالــه ای وجــود دارد مـبـنــی بــر ایــن کــه وزارت دفـاع آمـریــکــا در حـال توسعه ی

ایــن گــلـــولــه هـا و سلاح هـای آن بــه مــنــظــور شــلــیــک هــای پــشــت ســر هم

و بــه صــورت رگـــبــاری و بــرای اســتــفــاده کــردن از آنــهــا در سـلاح مسلسل است.

حــتــی پروفسور میخائیل کراوز (Michael Krausz) و هــمــکــارانــش در مــرکــز پزشکـی

رمـبـام (Rambam) در حیـفا (Haifa) با ایـن کـه آمــار و گـزارشـاتـشـان تحـت مـقــاله ای

در مجله ی علمی لنست (The Lancet) گویای چیز دیگری است؛ ولی آنها این اطمینـان

را به شـــ♥ـــما می دهنـد که گلوله هـای پلاستیکـی و لاستیکـی کاملا ایمـن هسـتنـد.

شاید بتوانیم جواب سؤالمـان را در میـان صفـحـات کـتـاب گلـوله های لاستیکی، قـدرت و

وجـــــدان در اسرائیل نوین (Rubber Bullets, Power and Conscience in Modern Isreal)

نوشـته ی پروفسور یارون ازراهی (Yaron Ezrahi) اسـتـاد علـوم سیاسی و نظـریه پــرداز

رژیم غاصب صهیونیستی جستجو کنیم. در ایـن کـتـاب مـنـازعـات اخـــلاقـــی استفاده از

گلوله های لاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است و استفاده از آنها به عنـوان راهـکـاری

خیالی در مقابله با قــــــیـام مـــ♥ـــردم فلســـ♥ـــطین قلمداد می شود و از طرفی هم

در ضـمـیـر خوانـنــده ایـن تــفــکـر شـکـل مـی گـیــرد کـه اسـتـفــاده از ایــن گــلـولـه هـا،

امنیت نظامی سربازان رژیم اشغـالـگر قـدس را در ســطــح پــایــیـــنـــی قـرار مـی دهـد.

بـا ایـن وجـود نـگـرش دومـی هـم وجـود دارد و بـه مـــ♥ـــا ایـنـگونـه پـاسـخ مـی دهـد که

به هیچ وجه نمی توان انواع این گلوله ها را خصوصا در شکل فعلی آن ایمن در نظر گرفت.

..........[تصویر: A_rubber_bullet_shows_as_a_round_spot_on..._Imad_.jpg]

در تـصـویـر پـرتـو ایـکـس کـه متعلق به یک پـسـر 14 سـاله ی فلســـ♥ــــطینی می باشـد؛

گلوله ی لاسـتــیــکی به مانند قرص سـفید رنگی در انتهای جمجمه کاملا مشخص است.

چند لـحظـه صبر کنیـد؛ مگر لاسـتـیـک مـی تـوانـد مـانـع عبـور پرتو ایکس شـود؟؟؟؟؟؟؟؟!؟

شاید ایـن گـلـولـه هـا بر خـلاف اسمشان واقعا از لاستیک و یا پلاستیک ساخته نشده اند.

این پسر 14 ساله به نام وائل عماد (Wael Imad) در یکم آبان 1379 به خاطر ایــن آسـیــب،

...[تصویر: blackrose-7x.png?1][تصویر: blackrose-6.png?1][تصویر: blackrose-5.png?1][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-3.png?1][تصویر: blackrose-2.png?1][تصویر: blackrose-1.png?1]
..........[تصویر: Palestinian_martyr_Wael_Emad.jpg]
...[تصویر: blackrose-7x.png?1][تصویر: blackrose-6.png?1][تصویر: blackrose-5.png?1][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-3.png?1][تصویر: blackrose-2.png?1][تصویر: blackrose-1.png?1]
کـه نـاشـی از اصـابـت گـلـولـه ی لاستـیـکـی بــه ســرش بود بــه شـــهـــادت رســیــد[تصویر: Sheklak_2_.png]

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۸:۵۶, ۱۵/اسفند/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۸/اسفند/۹۳ ۱۸:۲۴ توسط MEEAAD.)
شماره ارسال: #12
آواتار
قسمت دوم

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

صورت بـــ♥ـــچه های فلســـ♥ـــطینی در مقابـل

ضربه ی مشت مایک تایسون (10 عکس - 1 ویدئو)

گلوله های لاستیکی امروزی، برای اولیـن بار در ایالات متحده آمریکا و به منظـور سرکوبِ

مخالفان جنگ و همین طور سیاه پوستان معترض به قوانین نژاد پرستانه و حقوق مدنی

در سال 1960 استفاده گردید. به دلیل تلفات مرگبار ناشی از صدمات و آسیب های وارد

شده توسط این گلوله ها، در سال 1971، استفاده از آنها به حال تعلیق درآمد تا اینکه در

اواخـر سـال 1980، مـجـددا از ایـن گلوله ها اسـتـفـاده گـردیـد. حـداقـل 55000 گلوله ی

لاستیکی توسط سربازان استعمارگر انگلیس به سـوی شهروندان ایرلند شمالی شلیک

شده است. در مقاله ای که در سال 1975 در مجله ی بریتانیایی جراحی (BJS) به چاپ

رسیده است؛ در مطالعه های انجـام گرفته بر روی 90 مـصـدوم ایـرلـنـد شمالی که دچار

جراحـت های ناشی از گلوله های لاستیکی شده بودند، در 1 مورد مـرگ و در 17 مورد،

افراد دچـار یک سری معلولیت دائمی یا نقص عضو و ناهنجاری های ظاهری شـده بودند.

در 41 مورد، این جراحات حتما باید در بیمارستان تحت درمان قرار می گرفت و همین طور

صـدمـات وارد شـده بـه ســـر و گــــردن بـســیـار شــایـع و شــدیــد گــزارش شده بـود.

........[تصویر: Tamer_Abu_Salem_age_12_years_old.jpg]
.........درباره ی عکس: پسر 12 ساله ی فلســ♥ــطینی به دلیل شلیک
.........گلوله ی لاستیکی به ســـرش در بیـمـارستـان بستری شده است.
.........عـــــــکـــــــس از مـــــــــرکـــــــــز لاجــــــــــــــــیء (Lajee Center)

در سال 1980 بریتانیا، آزمایشـات بیشـتـری بـرای ارتقاع و ساخت انواع دقیق تر از این نوع

گـلـوله ها را انجام داد و از پلی وینیـل کلراید (Polyvinyl Chloride) یا پی وی سی (PVC)،

گلوله هایی اسـتـوانـه ای شـکل بـه طـول حـدودا چـهـار ایـنـچ (تقریبا 10 سـانتی متر) و

به عرض یــک و یک دوم ایـنـچ (تقریبا 4 سانتی متر) را تولید کرد. قرار بود این گلوله ها به

قسمت نیـمه ی پایین بدن شلیک شوند، اما حداقل 19 نفر در ایرلند شمالی و عمدتـا به

دلیل صدمات شدید وارد شده به سـر توسط این گلوله ها به قتل رسیدند. امروزه یکی از

رایــج تــریـن ایــن گـلـولـه هـا، نـوع Bean bag round (گلوله ی کیسه ی لوبیا) نـام دارد؛

........[تصویر: Bean_Bag_Round.jpg]

کـه در واقــع شـامــل یـک کـیـســه ی پـارچـه ای بـا مـحـتـویـات داخلـی حـدودا 40 گـرم

سـاچـمـه (گلوله های کوچک سربی) است. ممکن است کمی اغراق آمیز به نظر برسد،

اما واقعیت این است که به دلیل ویژگی های بالستیکی این گلوله ها، پس از شـلـیـک و

برخورد این بالشتک ساچمه ای به انسان، می تواند ضربه ای معادل مشت سـهـمـگیـنِ

مـایـک تـایـسـون (Mike Tyson) قـهـرمـان بـلامـنـازع و بـهـتـریـن مـشـت زن تـاریـخ جهان

به شـــ♥ـــما وارد آورد کـه از گلـولـه هـای اسـتـوانـه ای شکل مشابه آن توسط سربازان

استعمارگر انگلیس در ایــرلـنــد شمالی عـلـیـه شــهـــرونــدان اســـتـــفـــاده گـــردیـــد.

گروه هـای متـعددی از پارلمان اروپا خواستار ممنوعیت استفاده از گلوله های پلاستیکی

و لاستیکی شـده انـد و اعـتـراضـات خـــ♥ـــود را به ناظران حقوق بشـر بیـان نمـوده انـد.

........[تصویر: Six_year_old_loses_eye.jpg]
.........درباره ی عکس: پسر بچـــ♥ـــه ی 6 ساله ی فلســـ♥ـــطینی در
.........کنار پـــ♥ـــدرش نشسته و یک چشم خـــ♥ـــود را به دلـیــل شلیـک
.........گلوله ی لاستیکی توسط سرباز رژیم اشغالگر، از دست داده است.
.........عـــــــکـــــــس از دلـــــیــــــن کــــــالـــــیــــــنـــــــز (Dylan Collins)

در مقاله ای از دکتر لورنس راک (Laurence Rocke) جـراح بـیــمـــارســتــان سـلـطـنتـی

ویکتوریا (RVH) که در سال 1983 در مجله ی علمی لنست (The Lancet) منتشر شده

است؛ طی بررسـی هــای به عـمـل آمـده از گلولـه های پلاستیـکی (Plastic Bullet) و

گـلـوله هـای لاسـتـیـکـی (Rubber Bullet)؛ آمــارهــا بـیــانـگــر ایـن مـوضـوع اسـت کـه

گلوله های پلاستیکی که به ســر و سـینـه ی افــراد اصابت کرده بودند؛ آســیـب هــای

جـــدی کـمـتــری در مــقــایــســه بـا گـلـولـه هـای لاسـتـیـکـی بـه نـاحـیـه ی صـورت و

قـفـسـه ی سـیـنـه ی افـراد وارد سـاخته بودند اما این گلوله ها تمایل بیشتری در ایجاد

صــدمـــات جـــدی بـــه جــمــجــمــه و مـــغـــز از خـــودشــان نـــشـــان داده بــودنـــد.

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۸:۱۳, ۱۶/اسفند/۹۳
شماره ارسال: #13
آواتار
بسم الله


[تصویر: iLovePalestin.png]

امضای mohamad
[تصویر: abbasalef.jpg]
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۶:۲۳, ۱۷/اسفند/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۲۳/اسفند/۹۳ ۲:۱۳ توسط MEEAAD.)
شماره ارسال: #14
آواتار
قسمت سوم

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

صورت بـــ♥ـــچه های فلســـ♥ـــطینی در مقابـل

ضربه ی مشت مایک تایسون (10 عکس - 1 ویدئو)

در پـاسـخ بـه قــــــیـام مـــ♥ـــردم فلســـ♥ـــطین کـه در اواخر سـال 1980 آغــاز شـد،

و نـــهـــایــتـــا به انتفـــ♥ـــاضه ی اول فلســـ♥ـــطین در سال 1987 مــنــجــر گــشــت؛

ارتش رژیم غاصب و کـــ♥ـــودک کش صهیونیستی، گلوله های لاستیکی مخصوص خود

را برای متفرق ساختن جمعیت بی دفاع و مــ♥ــردم مظلوم فلســـ♥ـــطین طراحی کرد.

........[تصویر: Rubber_coated_Steel_Bullets.jpg]

این گلوله ها بــر خــلاف انــواع آمــریــکــایــی و انــگــلــیــســی آنها، شـامـل تکـه های

کــروی یـا اســتــوانــه ای شـکـل از فـــلـــز بـودنـد که بـا لایــه ای نــــازک از لاسـتـیــک

پــوشــیـــده مــی شــدنـــد. در ابــتـــدا قــرار بـــود ایــن گــلــوله هــا از فاصله ی معین
حــدودا 130 فــوت (تقریبا 40 متر) بــه ســمــت پــای مـــ♥ـــردم شـلـیـک شــود[تصویر: Sheklak_2_.png]

زیرا این گلوله ها و خـصـوصـا نـوع کـروی آن مـی تـوانـستنـد بسـیار مرگبار باشند اگر از

فــاصــلــه ی نــزدیــک بــه ســمــت سر و یا صورت افــراد شلیک شوند. در مطالعات و

کــالــبـــد شکافی های انجام شده توسط پروفسور میخائیل کراوز (Michael Krausz) و

همکارانش در مرکز پزشکی رمبام (Rambam) در حیفا (Haifa) آنها به بررسی صدمات

ناشی از گلوله های لاستیـکـی در طول تجاوزات رژیـم اشغاگر قدس به فلســـ♥ـــطین

در اواخر سال 2000 پرداختند. مطالعه ی آنها بر روی 151 مصدوم انجام می گرفـت که

در بــدن آنــهــا آثــار تـرکـیـبـی 201 جراحت ناشـی از شلیک گلوله های لاستیـکی را

شـامـل مــی شــد. هــمــان طــور کــه در تــصــویــر زیــر مــشــاهــده مــی کــنـیــد؛

........[تصویر: Rubber_coated_Steel_Bullets_Injuries.jpg]

این جراحات در سرتاسر بدن مصدومان دیده می شود و تـعـداد قـابـل تـوجهی از آنـهـا

مربوط به ناحیه ی سر، صورت، گردن و قفسه ی سینه می باشد و این الگوی پراکنده

بیانگر این موضوع است که سربازان رژیم اشغالگر قدس بـه هـیـچ وجـه قصد نداشتنـد

تا فقط پای افراد و یا حتی نیمه ی پایینی بدن افراد را هدف قرار دهند. از 151 مصـدوم

ناشی از شلیک گلوله های لاستیکی، 68 نـفـر بـرای درمـان جـراحـات خـود مجبـور به

پذیرش در بیمارستان شدند که 11 نفر آنها تحت عمـل جراحی قرار گرفتـنـد و ایـن امـر

مستلزم بیهوشی عمومی بود. دو یا سه نفر از مصدومان که گـلـولـه بـه قسـمـتـی از

ناحیه ی صورت آنها شلیک شده بود، نهایتا به دلیل آسیب های جدی ناشی از برخورد

این گلوله ها به شهـادت رسیدند. محققـان فـرانـسـوی نیز در پژوهـش جـدیـدی کـه در

سال 2010 انجام دادند و نتایج آن در سایت مرکز ملی اطلاعات زیسـت فناوری (NCBI)

منـتـشـر شـده اسـت بـه بـررسـی 6 مـصـدوم تـحـت درمان برای آسیب های ناشی از

گلوله های لاستیکی از سال 2000 پرداختند. در این پژوهش مشخص گردید که 5 نـفـر

از مصدومان به دلیل شـدت جـراحـات وارد شـده بـه صـورتـشـان بـرای مـدت طولانی در

بیـمـارسـتـان بـسـتـری شـدنـد و تـحـت دو یـا سـه مـرحـلـه عـمـل جراحی قرار گرفتند.

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۳:۵۹, ۱۸/اسفند/۹۳
شماره ارسال: #15

I ♥ HUMANS
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۸:۱۷, ۱۸/اسفند/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۲۳/اسفند/۹۳ ۲:۱۱ توسط MEEAAD.)
شماره ارسال: #16
آواتار
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
ســـ
ـــلام[تصویر: Sheklak_1_.png]
(۱۸/اسفند/۹۳ ۱۳:۵۹) آقـــ♥ـــای Ye Rahgozar نوشته است:  
I ♥ HUMANS

خیلی ببخشیدا........ . خیلی ببخشیدا........ . ولی چیزی که نوشتید ارتباط چندانی با این تاپیک ندارد[تصویر: Sheklak_4_.png]
و بیشتر هم گروه های خاصی که مایل نیـسـتـم اسـمـشـون را ببـرم از ایـن جملات استفاده می کننـد[تصویر: Puzzle_2_.png]
إنشاء الله که منظور شـــ♥ــــما این بوده باشد[تصویر: Sheklak_3_.png]

[تصویر: blackrose-7x.png?1][تصویر: blackrose-6.png?1][تصویر: blackrose-5.png?1][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-3.png?1][تصویر: blackrose-2.png?1][تصویر: blackrose-1.png?1]
. [تصویر: You_Just_Need_to_Be_HUMAN.jpg]
[تصویر: blackrose-7x.png?1][تصویر: blackrose-6.png?1][تصویر: blackrose-5.png?1][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-4.png?2][تصویر: blackrose-3.png?1][تصویر: blackrose-2.png?1][تصویر: blackrose-1.png?1]

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░

قسمت چهارم

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

صورت بـــ♥ـــچه های فلســـ♥ـــطینی در مقابـل

ضربه ی مشت مایک تایسون (10 عکس - 1 ویدئو)

رژیم غاصب و کـــ♥ـــودک کش صهیونیستی با حمایت رسانـه های وابـسـتـه بـه خــود،

در حرکتی عــوام فریـبــانـــه، گلوله های فـلـزی با روکشی نـازک از لاستیک را به عنوان

گـلـوله هـای لاسـتـیــکی مـعـرفی مـی کـنـد؛ در حـالـیـکـه حتی B'Tselem (بتـسـیـلم)

کــه یــک ســـازمـــان بـــه اصـــطـــلاح مـــردم نـــهـــاد صـهـیـونیـسـتـی در زمــیــنــه ی

حــقــوق بــشـــر اســـت؛ چــنـــیـــن چــیــزی را نـمـی پــذیــرد و در گـــزارش هــایـــش

بـــه جـــای اســـتــــفــــــاده از واژه ی Rubber bullets (گـلـولـه هـای لاســتــیـــکـــی)

از واژه ی Rubber-coated steel bullets (گـلـولـه هـای فــلـــزی بـا روکـش لاسـتـیـکـی)

اسـتـفـاده می کـنـد. رژیـم غاصب و کـــ♥ـــودک کش صهیونیستی با ایــن بـهــانــه کــه

این گلوله هـای لاستیکی کاملا ایـمـن هستنـد؛ به سـربـازان مزدور و اشـغـالـگــر خــود

این آزادی عمل را داده است تا بدون هیچ دلیلی هر مرد و زن و حتی کودک خردسال را

مورد هدف قرار دهند. شـلـیـک این گلوله ها به مناطق آسیب پذیر بــدن مانـنــد شـکـم،

قـفـسـه ی سـیـنــه، گــردن، سـر و صـورت باعـث صدمات بسیار شدید و جبران ناپذیری

خواهد شد که اگر این شلیک از فاصله ی نـزدیـک صــورت بـگـیـرد، مـی تـوانــد بـسـیــار

مـرگـبـار باشـد. نـوع کـروی ایـن گـلـولـه هـا کـه نـسـبـت بـه نـوع استوانه ای شکل آنها

از روکـش نــازک تــری از لاســتــیــک بــهــره مــی بــرد، پــس از شـلـیـک و بــرخــــورد،

مــی تــوانــد بـه راحـــتــی باعـث خـرد شــدن و شـکـسـتـگـی اسـتـخـوان هــا شـــود.

.
........[تصویر: Dissected_Rubber_coated_Steel_Bullet.jpg]

در اکـثــر مــوارد گــزارش شــده
، عـلـت مــرگ مـربـوط به آسـیب های مغزی بوده است،

و غالبا قـربـانـیـان ایـن جـنـایـت جـنـگـی را جـوانـان و نـوجـوانـان تـشــکـیـل مـی دهـنـد.

بـه نـقـل از راشـاتـودی (RT) پـلـیـس مـرزی رژیـم غـاصـب صهیونـیـسـتـی در بیـانیـه ی

رسـمـی خـود در روز پـنـج شـنـبـه، چهـارم دی ماه 1393 چـنـیـن اعـلام مـی دارد کــه:

((پلیس های مرزی اسرائیل مـوفـق شـدنـد تا جمعـیتـی از آشـوبـگـران را بـا استفاده از

وسـایل گـونـاگـون مـتـفـرق کنند. هنوز مشخص نشده است که آیا کودکی در این واقعه

آسـیـب دیـده اســت. پـلـیـس در حــال تـحـقـیــقـات داخـلی روی ایـن مـوضـوع است.))

اما واقعیت این است که پـلیـس مـرزی رژیـم غاصب صهیونـیـسـتـی در بیانیه ی رسمی

خود به جای استفاده از واژه ی "گروهی از دانش آمـــ♥ـــوزان و کـــ♥ـــودکان خـردسال"

از واژه ی "جمعیتی از آشوبگران" استفاده کرده است و همین طور به جای اسـتـفـاده از

واژه های "گلوله های فلزی با روکش لاستیکی، نارنجک گاز اشک آور، بمب صوتی و..."

ترجیح داده است تا واژه ی " وسـایل گـونـاگـون" را جــایـگــزیــن آن کنـد. در این عملیات

قـهـرمـانـانـه؛ سرباز رژیم اشغالگر قدس بـدون هـیـچ دلیلی با یک گلوله ی فلزی روکـش

لاسـتـیـکـی از نــوع اسـتـوانــه ای شـکـل، هنـگامی که یــک کـــ♥ـــودک 5 ســالــه ی

فلســـ♥ـــطینی در حال پیاده شدن از اتوبوس مدرسه بود؛ به صورت او شلیک می کند.
.
........[تصویر: Shoots_5_year_old_boy_in_the_face.jpg]

پزشکان صهیونیست پـس از معاینه ی این کـــ♥ـــودک در بیمارسـتـان اعـلام کـردند کـه

وی به دلیل اصابت گلوله، دچـار شـکـسـتـگـی اسـتخوان از ناحیه ی زیر چشم راستش

شده است و این داستانی است که هـر روز در سـرزمین های اشغالی تکرار می شود.

مطالب فوق چکیده ای از حداقل 4 مقاله ی علمی در سطح بیـن المل را شامل می شـود.

لینک های مربوط به مقالات و اخبار در متن تمامی ارسال ها با رنگ قرمز متمایز شده است.

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۲:۱۰, ۲۳/اسفند/۹۳ (آخرین ویرایش ارسال: ۲۷/اسفند/۹۳ ۲۰:۰۱ توسط MEEAAD.)
شماره ارسال: #17
آواتار
قسمت اول

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

حذف و پاکسازی نوار ویدئویی یک جنایت جنگی

توسط دروغگویان صادق نمـا (8 عکس - 1 ویدئو)

((رونـــد پنـهـــان کــاری، بـزرگـتــریـن تـهــدیـد برای دمـوکـراسی به شــمار مــی رود.))

گــفــتــه شـده توسـط مـدیر ارشـد اجـرایی آسوشیتد پرس (Associated Press) در یک

ســـخــــنـــرانـــی بـــا مــــوضــــوع اهـــمـــیــــت بـــاز بـــودن فـــضــــــای رســـــانــــه.

در میـان روزنامه نگاران در Sunshine Week (سانشایـن ویک، عـنـوان مـجـمـوعــه ای از

سـخـنـرانـی ها، هـمـایـش ها و هـمـیـن طـور بـه راه انداختـن کمپـیــن هایی است که

تـوسـط انجمن ویراستاران اخبار آمریکا با مـوضـوع اهـمـیـت وجـود نظام سیاسی بـاز در

جوامع و پرهیز از ملاحظه نگری و مخفی کاری، هر ساله در اواسط ماه مارس، همزمان

بـا تـولـد جیـمـز مدیـسـون، چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و از نویسـنـدگان

قانون اساسی و مصادف با روز ملی آزادی اطلاعات، معمولا بین پانزدهم تا بیست و یکم

مـاه مـارس بـرگــزار مـی شـود.) کـه در طـی آن آسوشیتـد پرس (Associated Press) و

دیـگــر اصـحــاب رســـانــه، بـسـیــار شــجــاعـانـه بـه عـمـوم مـردم اعـلام مـی کـنـنــد:

((حق شماست که بدانید)) در حالیکه آسوشیتد پرس اصرار به انجام فعالیت های خـود

در تاریکی دارد و حتی از پاسخ به ساده ترین سؤالات در مورد نحوه ی عملکردش در قبال

گزارش های بین المللی خودداری می کند. مهمتر از همه آنها امتناع می کنند از توضیح

بـــه ایــن مــوضــوع کـــه چـــرا قــطــعــه فـیــلـم مـربــوط بــه شــلــیــک عــامــدانــه ی

نـیــروهـای رژیـم اشـغـالـگر قـدس بــه یـک پــســـر فلســـــطینی را حــذف کـرده انـد.

.....____.........[تصویر: Palestinian_Boy.jpg]
.........___..درباره ی عکس: قـطـعـه فیـلـمی کـه از صحـنـه ی شـلـیـک
........___...عامـدانه ی گـلولـه ی لاستیکی توسط سرباز رژیم صهیونیستی
.........___..به این پسر ضبط شده بود توسط آسوشیتد پرس (AP) پاک شد.
.......___....عــــکــــــس از خــــبـــــــرگــــــــــزاری رویـــــتــــــــرز (Reuters)

آسوشیتد پرس (Associated Press) کـه بـه اخـتـصـار "AP" نـامیـده مـی شـود، با توجـه

به وب سـایـت خــود، قـدیـمــی تــریــن و بــزرگ تــریــن سـازمان خبری جـهـــان اســت.

.........[تصویر: Associated_Press_Logo_Evolution.jpg]

ایــن غــول گــزارش هـای خـبــری ارائـه کـنـنــده ی آن چـیـزی اسـت کـه ویـراســتــاران

آن بــه عــنــوان خــبــر بــرای یــک مــیــلــیــارد نــفـــر در هـــر روز تـعـیـیــن می کـنـنــد.

گزارش های آنها، خــوراک خـبـری هزاران روزنامه، رادیو و ایستگاه های تلویزیونی است.

.........[تصویر: Associated_Press_HD_Video.jpg]

آسوشیتد پرس، عامل تعیین کننده ی مهمی است برای آنچه که آمریکایی ها بخواننـد،

بـشـنــونــد، بــبــیــنــنـــد و هـمـیــن طــور چــه چــیـــز هـــایـــی را نـــــــــــــه!!!!!!!!؟!

و آن چیز هایی که نباید خوانده شوند، شنیده شوند و یا دیده شوند عمیقا مـهـم است.

در ســــال گــذشـــتـــه وقتـی کـه مــن در حــال سـاخــت یــک فــیــلــم مــسـتـنــد در

خـــــاک فلســـــطین بودم، یکی از ایـن سـانـسـور هـا را مـورد بـررســی قــرار دادم.

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۹:۵۸, ۲۷/اسفند/۹۳
شماره ارسال: #18
آواتار
قسمت دوم

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

حذف و پاکسازی نوار ویدئویی یک جنایت جنگی

توسط دروغگویان صادق نمـا (8 عکس - 1 ویدئو)

در 17 اکتبر 2004 (26 مهر
1383) نیـروهــای رژیم اشغالگر قدس بــه بــلاطــة (Balata)

شهری در شمال کرانه ی باختری در مجاورت نابلس که انبوهی از جامـعـه ی فقر زده و


آوارگان
فلســـــطینی در آن سکونت دارند، یورش بردند. رژیم اشغالگر قدس دائما ایـن

.___..___.[تصویر: Palestinian_house_Balata.jpg]
.________.درباره ی عکس: سربازان رژیم اشغالگر قدس پس از ویران کردن
.________.خـــ♥ـــانه های فلسطـــ♥ـــینیان در بلاطـة، در حـال ورود هسـتنـد.
.________.عــــکــــس از انتـفـاضـه ی الکترونیـکی (The Electronic Intifada)

منطقه را مورد هجوم قرار می دهد. بر طبق گـفـتـه هـای شـاهـدان عیـنـی، خودرو های

نظامی برای حـدود بیست دقیقه در محل باقی ماندند تا ارتش رژیم غاصب صهیونیستی


برای مردم بی دفاع منطقه اظهار قدرت نمایی کند. در محدوده ای که هـیـچ صحنه ای از


درگیری یا برخورد با گروه های مقـ
ــــاومت فلســـــطینی دیده نمی شود و بعد از آنکه

بیشتر خودرو های نظامی سرانجام در حال ترک منطقه هستند. ناگـهـان یکی از سربازان


رژیم اشغالگر قدس در حالیکه سر تفنگ اش را از خودروی زره ای بیـرون گرفـتـه بود؛ یـک


پسر بچـــ
ـــه ی فلســـــطینی را از فاصله ی نزدیک هدف می گیرد و سپس ماشـه را

می کشد. مـــ
ـــا بـه بیمارستان رفتیم تا با ایـن پسر به نام احمد و همین طور با دکتـر و

.___..___.[تصویر: Ahmad_If_Americans_Knew.jpg]

خــ
ـــانواده ی او مصاحبه کنیم. اطراف شکم احمد باند پیچی شده بود، به این دلیـل که

جراحان مثانه ی او را به خاطر صدمه ی ناشی از گلوله ی فلزی با روکش لاستیکی عمل


کرده بودند. او می گوید که از سربازان می ترسد و در این هنگام شلوارش را بالا می زند


تا جای گلوله ی قبلی که هنوز بر روی سـاق پـایـش کاملا مشـهود است را به ما نشــان


دهد. در بیمارستان پسر دومی هم حضور داشت که به دلیل شکستگی استخوان پایـش


بستری شده بود. پسر سوم به خاطر سوراخ ناشی از برخورد گلوله در ریـه اش، در وضـع


وخیمی به سر می برد. پسر چهارم برای ملاقات دوســـ
ـــتش آمده بود اما با این حال او

نیز جراحت روی لب و دندان های از دست داده اش را به مـــ
ـــا نشان می دهد. یکـی از

سربازان رژیم اشغالگر قدس به قسمت دهــان او شلیک کـرده بـود. البته این یک وضعیـت


غیـر عـادی نبود؛ زمـانـی که مـــ♥ـــن
در سفر قبلی نیز از یک بیمارستان در فلســـــطین

بازدید کرده بودم، تعداد زیادی از این قبیل قربانیان را دیده بودم و حتی برخی با آسیب های

بسیار بدتر از این. با این حال، تعداد خیلی اندکی از آمریکایی ها در مورد اتفاقاتی که واقعا


آنجا در جریان است، اطلاع دارند. اقدامات آسوشیتد پرس (
AP) در رابطه با تیراندازی صورت

گــرفــتــه بــه احــمــد، مــمــکــن اســـت چــــرایــــی ایـــن مــوضـــوع را تــوضــیـــح دهــد.

برای دانلود ویدئوی مصاحبه در بیمارستان با حجم 19.75 مگابایت در اینجا کلیک کنید[تصویر: Sheklak_4_.png]

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۰:۳۱, ۶/فروردین/۹۴
شماره ارسال: #19
آواتار
قسمت سوم

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

حذف و پاکسازی نوار ویدئویی یک جنایت جنگی

توسط دروغگویان صادق نمـا (8 عکس - 1 ویدئو)

پـس از کمی تحقیـق، مـا با خبـر شدیم که کل ایـن حادثه توسط یکی از فیلمبردار های

خبرگزاری آسوشیتد پرس (AP) ضبط شده است. سپس ایـن فـیـلـمبـردار آنچه را که به

ظاهر روال کاری مخصوص در اینـجـا محسوب می شود را برای فـرسـتـادن ایـن ویدئو به

دفتر خبرگزاری آسوشیتد پرس (AP) دنبال کرده است. او ویدئوی خـود را کـه به عنــوان

یک خبر بسیار ارزشمند و حاوی شواهدی مستند از یک جنایت جنگی بوده است را به

دفتر بازرسی آسوشیتد پرس (AP) در منطقه تحویل داده است. ایـن دفـتـر بـازرسـی و

بازبینی اخبار در فلســــطین اشغالی قرار دارد. خوب قاعدتا چه اتفاق شگفت انگیزی

می تواند صورت گرفته باشد. آیا خبرگزاری آسوشیتد پرس (AP) آن را به عنوان یک خبر

مهم پخش کرد؟ نــه. آیا خبـرگزاری آسوشیتد پرس (AP) ایـن ویدئو را در مکانی امــن و

قابل دسترس قرار داد تا بعدا جنایت جنگی صورت گرفتـه مورد بررسی مـراجـع قــانونی

قرار بگیرد؟ نــه. با توجه به گـزارش فیلمبردار آن، آسوشیتد پرس (AP) این نوار ویدئویی

را پاک کرده است!!!!!!!!؟! ما با دوربین فیلمبرداری خودمان به دفتـر بازرسی خبـرگزاری

.___..___.[تصویر: Palestinian_Cameraman_Arrested.jpg]

آسوشیتـد پرس (AP) در فلســــــطین اشــغــالـــی رفــتــیـــم و از مـــدیـــر دفـــتــــر،

استیو گاتکین (Steve Gutkin) درباره ی این موضوع سؤال کردیم که آیا اطلاعاتی که در

اختیار ما گذاشته شده، درست است و یا اینکه ماجرای دومی هم در کار است؟ آیا دفتر

این ویدئو را در اختیار دارد و یا اینکه این نوار پاک شده است؟ اگر چنیـن است، دلـیـل آن

چه بوده است؟ او دائما به دوربین ما که در حال ضبط بود، نگاه می کرد و مشـخـص بـود

که مضطرب است و سپس گفت که دفتر آسوشیتد پرس (AP) در فلســــطین اشغالی

اجازه ندارد تا با خبرنگاران مصاحبه کند. او به ما گفت که برای تمامی سؤالاتمان بایـد به

روابط عمومی سازمان در نیـویـورک برویـم. او توضیـح داد که الان مشغول انجام دادن کار

مهمی است و نمی تواند صحبت کند. من گفتم که این موضوع را درک می کنم و منتظر

می مانم تا کارتان انجام شود. سپس او در حالیـکه به پلـیـس رژیـم اشغالگر قدس برای

دسـتگیـری مــا اطلاع داده بود، دفتر مربوطه را ترک کرد. بعد از اینکه به آمریکا برگشتیم،

مـن بـا روابـط عـمـومـی تـمــاس گـرفـتـم و بـه دیـدار مـدیـر روابـط رسـانـه ای ســازمــان

آقای جک استوکس (Jack Stokes) رفـتـم. مـن قبل از این هم با ایشان دیدار کرده بودم،

چـون در طـول چـنـد سـال گـذشـتـه، متوجه اشکالات بسیار نگران کننده ای در نحوه ی

پــوشـش خـبــری از فلســــطین و رژیــم اشـغـالـگـر قــدس شـده بـودم. رویـــداد هـــا

و گــــزارش هــای مـهــم از فلســــطین تـحـت پـوشـش خـبــری قــرار نــمـی گــرفـت.

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۶:۱۹, ۶/فروردین/۹۴
شماره ارسال: #20
آواتار
قسمت چهارم

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

حذف و پاکسازی نوار ویدئویی یک جنایت جنگی

توسط دروغگویان صادق نمـا (8 عکس - 1 ویدئو)

برخی از گزارشاتی که به روزنامه های بین المللی داده می شد در روزنـامـه هـا و سایر

رسانه های آمریکا وجود نداشت. اخبار یا حـذف شده بود و یا شامل گزارشاتی نادرسـت

و بـه دور از حـقـیـقـت بـود. جـمـلات مـهـم از خـبـرهای بروز شده حذف می شد و من به

وسیله ی تماس های تلفنی مبنی بر اصلاح ایـن مـوارد به آنها تـذکـر داده بـودم. یـک بـار

ایـن تمـاس ها نتیـجـه داد و آنها یک خبر ناقص را تـا حـدودی در بروز رسانی اصلاح کردند.

.___..___.[تصویر: Palestinian_Children_Arrested_Jerusalem.jpg]

در مواردی محدود، خبر بعد از آنکه ابتدا نادیده گرفته می شد پس از تماس های مکرر من

تحت پوشش خبری قرار می گرفت. در موارد بسیاری نیز اگرچه من گفته بودم که نیازمند

دیدار و صحبت با روابط عمومی سازمان هستم و با اینـکه با آنـهـا بـه خـاطـر ایـن مـوضوع

تماس گرفته بودم و منتظر پاسخ مانده بودم، اما در اکثر موارد ناکام بودم. البته چندین بار

مـوفـق شـدم تـا بـا مـدیـر روابـط رسانـه ای سازمـان آقای جک استوکس (Jack Stokes)

گفتگوهای نسبتا طولانی داشته باشم اما هیچکدام از این مکالمات بـا پذیـرش یـا اتـخـاذ

هرگونه اقدام مثبتی از سوی آسوشیتد پرس (AP) به پایان نرسید. بـرخـی از پاسخ های

همیشگی آنها این بود: ((گزارش حـذف شـده، شـامـل خـبـر قابل توجهی نبوده است.))

به عنـوان مثال گزارشی که از سوی سردبیـران آسوشیتد پرس (AP) بـه عـنـوان خـبـری

بی ارزش برای بقیه جهان تلقی می شد، بیـانگر این موضوع بود که جمعیت زنـدان های

مخوف رژیم اشغالگر قدس بیش از 300 جوان فلسطینی را شامل می شود که این خبـر

قـابـل تـوجـهـی در ایالات متحده آمریکا (مـتـحـد اصلــی رژیم اشغالگر قدس) نخواهد بود.

.___..___.[تصویر: Palestinian_Children_in_Prison.jpg]

حذف گزارشی از نیروهای رژیم اشغالگر قدس که به دهـان یک دختـر بچه ی 4 ساله ی

فلسطینی شلیک کرده بودند، بی اهمیت بود. گزارش دهی نادرست از یک حادثه که در

آن یک افسر صهیونیست با شلیک به یک دختر 13 ساله ی فلسطینی از فاصله نزدیـک

او را سوراخ سوراخ کرده بود، بـی اهمیت بود. بــا وجــود ایــن قــوانــیـــن بـــی رحـــم در

آسوشیتد پرس (AP) که من از آنها آگاه بودم، امـا وقتی متوجه شدم یک خبـر دست اول

از قساوت یک سرباز رژیم اشغالگر قدس حــذف شده؛ دوبــاره با روابـط عمومی سازمـان

تماس گرفتم و دیگر انتظار زیادی نداشتم که آسوشیتد پرس (AP) هرگونه اقدام اصلاحی

انـجـام دهـد ولی انـتـظـار داشـتـم که بفـهـمم دقیقا چه اتفاقی افتاده است. من جزئیات

متعـددی در مورد این حادثه را در یکجا جـمـع کـرده بـودم و آن را در اخـتـیــار سـخـنـگـوی

آقای جک استوکس (Jack Stokes) قرار داده بودم که همه ی آنها بیـانگر یک سـؤال بـود

که من آن یک سؤال را از آقای جک استوکس (Jack Stokes) پرسیدم. او گفت که اجازه

دهیم تا یک نگاهی به این اسناد داشته باشد و باید اینها را بررسـی کنـد و آن را از مـن

گرفت. پس از چند روز هیچ خبری از او حاصل نشد، بنابر ایـن مـن دوبـاره بـه او زنگ زدم.

او گفت که در حال بررسی این موضوع بوده و آسوشیتد پرس (AP) تعییـن کـرده کـه این

"یـــــک مـــــوضــــوع داخــــلــــی" است و آنها مسـئـولیتـی در قبـال آن نـــدارنـــد!!!!!!!!؟!

به دلیـل اینـکه روی سخـن این مطلب در بخش پایانی آن با مردم آمریکا می باشد و به

تشریـح اصـول اخلاقی ژورنالیـسـتـی می پردازد که آشکارا توسط آسوشیتد پرس (AP)

نـقـض شده و ایـن کار بـر خـلاف قوانیـن تـابـع دموکراسی در ایالات متحده آمریکا است؛

و چون از حوصله ی خواننـدگان ایـن تالار خارج است؛ از آوردن آن صـرف نظـر می کنیم.
برای خواندن اصل مقاله در سایت If Americans Knew اینجا کلیک کنید[تصویر: Sheklak_4_.png]

.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
ارسال پاسخ  به روز آوری


[-]
کاربرانی که این موضوع را مشاهده می کنند:
1 میهمان

پرش در بین بخشها:


بالا