کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرامارسال پاسخ  به روز آوری
 
رتبه به موضوع
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمره ی انضباط بیست !!!
۱۳:۴۶, ۱۶/دی/۹۶
شماره ارسال: #1
آواتار
.
??چه کسی نمره ی انضباط بیست می خواهد ؟؟

.
??ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﻴﺶ، آن زﻣﺎن ها ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدم، اول ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ درسی، ﭘﻴﺶ از آﻣﺪنِ ﻣﻌﻠﻢ، ﻣﺒﺼﺮِ ﻛﻼس مان وﺳﻂ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه خطی میﻛﺸﻴﺪ و یک ﻃﺮف آن می ﻧﻮﺷﺖ : «ﺧﻮب ﻫﺎ» و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آن میﻧﻮﺷﺖ : « ﺑﺪﻫﺎ»

.
?ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ دو ﺳﺮ ﻓﺼﻞ، ﻛﺎر ﻣﺒﺼﺮمان اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﻼﺳﺎنش ﺑﺪوزد و «ﺧﻮب» را از «ﺑﺪ» ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ و دو ﺳﺘﻮنِ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ.

.
??پیداکردن ﺧﻮب ﻫﺎ از ﺑﺪﻫﺎ ﻛﺎر آسانی ﺑﻮد :

.
?ﻫﺮ ﻛﺲ دﻫﺎن میﮔﺸﻮد و ﺣﺮف میزد ﺑﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﻛﺲ دﻫﺎن میﺑﺴﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ﺧﻮب ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎدگی !!

.
??اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا، ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎدگی اش، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد از ﻃﺮز ﻓﻜﺮﻫﺎی ﻛﻼن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آن روز و حتی امروز

.
?ﺳﻜﻮت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ما، ﺧﻮب تلقی می شود و ﮔﻔﺖوﮔﻮ، سوال، انتقاد و اعتراض و ﻫﻤﻬﻤﻪ و ﺳﺮوﺻﺪا، ﺑﺪ تلقی می ﺷﺪ.

.
??ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﻮب، ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻄﻴﻊ و آرام و ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ و تو سری خور است، ﻛﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮدش ﮔﺮم اﺳﺖ و ﭘﺎ را از ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺮون نمی گزارد و اﮔﺮ کسی اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را رﻋﺎﻳﺖ نمیﻛﺮد و ﻛﻨﺠﻜﺎوی میﻛﺮد، سوال میﭘﺮﺳﻴﺪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻜﺮی اﻳﺠﺎد می ﻛﺮد، آدم ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و پر حاشیه و دردﺳﺮﺳﺎزی تلقی می شد و می شود .

.
?این روزها در هر شرکت و سازمانی و ...حتی خصوصی کار می کنید، باید زبان به کام بگیرید، وگرنه مثل این کمترین باید طعم برخورد را بچشید و هر کسی توان ایستادگی در شرایطی چون حقیر و اشخاصی چون من را ندارد .

.
??دﻧﻴﺎ اﻣﺎ، در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ.

.
?زﻣﺎﻧﻪ نمی اﻳﺴﺘﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ میﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روزﻫﺎ، دوره ی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ، دوره ی اﻧﻘﻀﺎی ﻋﻤﺮ ﺟﻮاﻣﻊ سر به زیر و محیط های بسته و تک ﺻﺪایی !!

.
??در دﻫﻜﺪه ی ﺟﻬﺎنی اﻣﺮوزی، کسی ﻛﻪ ﻟﺐ از ﻟﺐ نمی ﮔﺸﺎﻳﺪ ﻧﻤﺮه ی اﻧﻀﺒﺎط «ﺑﻴﺴﺖ» نمی ﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﺮه «ﻫﻮﺷﻴﺎری» و «ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی» و « عدالتخواهی» او «ﺻﻔﺮ» میﺷﻮد !!

.
??به همین سادگی

.
?اگر به سرنوشت خودتان هم اهمیت نمی دهید، حداقل به سرنوشت فرزندان و نسل آینده خود بیندیشید .

.
??پیشوای ما حسین ابن علی علیه السلام تا قیام قیامت فرمود :

.
?هیهات من الذله

.
??نه ظلم کنید به کسی و نه به زیر بار ظلم بروید

.
??که این مرام حسین است و منطق دین است !!

.


.
•┈┈••✾•???•✾••┈┈•
.
.[/b]
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
ارسال پاسخ  به روز آوری


[-]
کاربرانی که این موضوع را مشاهده می کنند:
1 میهمان

پرش در بین بخشها:


بالا